Welkom bij Stok Advocatuur

Diensten

Alimentatie

Het berekenen van alimentatie is maatwerk. Stok Advocatuur kan voor u een berekening van alimentatie maken. Stok Advocatuur adviseert, geeft second opinions en voert alimentatieprocedures zowel namens alimentatie-gerechtigden, als namens alimentatieplichtigen.

Onderscheid kinderalimentatie en partneralimentatie

Bij alimentatie wordt onderscheid gemaakt tussen alimentatie voor ex-echtgenoten of voormalig geregistreerde partners en alimentatie voor kinderen. Daarbij is van belang te weten dat kinderalimentatie voorrang heeft ten opzichte van partneralimentatie.

Uitgangspunt kinderalimentatie

Ouders zijn beiden onderhoudsplichtig voor hun kinderen.

Hoe lang moet er kinderalimentatie betaald worden ?

De onderhoudsverplichting duurt tot het kind 18 jaar oud is en tot 21 jaar wanneer het kind een opleiding volgt.

Hoeveel kinderalimentatie krijg ik of moet ik betalen?

Vertrekpunt voor het bepalen van kinderalimentatie is het aantal kinderen, de leeftijd van de kinderen en het netto-gezinsinkomen. Aan de hand van door de rechtspraak ontwikkelde tabellen, wordt vervolgens de kosten van het kind/de kinderen vastgesteld. Van belang hierbij is ook het kindgebonden budget waar de verzorgende ouder (eventueel) aanspraak op kan maken. Als de kosten eenmaal bepaald zijn, moet bekeken worden in hoeverre de ouders in staat zijn om bij te dragen in de kosten. Beide ouders dragen naar rato van hun draagkracht bij in de kosten van het kind/de kinderen. Ook is van belang hoe de zorg over de kinderen is verdeeld tussen beide ouders. Is er sprake van 1 maal per 14 dagen een weekend contact, of is er sprake van een co-ouderschap etc.

Komt u er samen met uw partner niet uit, dan kan in een procedure vaststelling van kinderalimentatie verzocht worden.

Is al eerder kinderalimentatie vastgesteld door de rechtbank of afgesproken met uw ex partner? En heeft u het gevoel dat deze kinderalimentatie niet (meer) juist is? Ook hierbij kan Stok Advocatuur u adviseren. Samen met u wordt bekeken of via de rechter een nieuwe bedrag aan kinderalimentatie moet worden vastgesteld.

Uitgangspunt partneralimentatie

Het bepalen van partneralimentatie is maatwerk. Vertrekpunt is het inkomen dat beide partijen verdienden tijdens het huwelijk. De welstand van het huwelijk is dus een belangrijke factor voor de hoogte van de partner- alimentatie. Er moet echter ook gekeken worden of de minst verdienende partner zelf in het levensonderhoud kan voorzien, bijvoorbeeld door meer te gaan werken.

Hoe lang moet partneralimentatie betaald worden?

De duur van partneralimentatie ligt vooral aan  het jaar waarin u die heeft afgesproken met uw ex-partner of wanneer de rechter de partneralimentatie heeft bepaald.

I.   Alimentatie bepaald of afgesproken vanaf 1 januari 2020

De partneralimentatie bedraagt  maximaal 5 jaar. Of korter, als het huwelijk of geregistreerd partnerschap minder dan 10 jaar duurde. Dan ontvangt een ex-partner alimentatie voor de helft van de tijd dat het huwelijk of partnerschap duurde. Bent u bijvoorbeeld 6 jaar getrouwd geweest, dan moet u of uw ex-partner 3 jaar partneralimentatie betalen.

Er zijn 3 uitzonderingen op de nieuwe regels:

A.  Als u samen kinderen heeft, stopt partneralimentatie pas als het jongste kind 12 jaar is geworden.

B.  Heeft het huwelijk of geregistreerd partnerschap minimaal 15 jaar  geduurd? En krijgt de ex-partner die alimentatie ontvangt, binnen 10 jaar AOW? Dan duurt de alimentatieplicht totdat de ontvanger AOW krijgt.

C.  Bent u geboren op of voor 1 januari 1970? Duurde uw huwelijk of geregistreerd partnerschap langer dan 15 jaar? En krijgt u over meer dan 10 jaar pas AOW? Dan is de alimentatieduur 10 jaar.

Bij samenloop van de hierboven genoemde omstandigheden, geldt de langste termijn.

II.   Alimentatie bepaald of afgesproken vanaf 1 juli 1994 tot 1 januari 2020

U en uw ex hebben samen kinderen: partneralimentatie duurt maximaal 12 jaar

U en uw ex hebben geen kinderen en het huwelijk duurde langer dan 5 jaar: partneralimentatie duurt maximaal 12 jaar

U en uw ex hebben geen kinderen en het huwelijk duurde korter dan 5 jaar: partneralimentatie duurt net zolang als het huwelijk duurde.

III.   Alimentatie bepaald of afgesproken voor 1 juli 1994

Hoe lang u partneralimentatie krijgt, hangt af van wat u met uw ex-partner heeft afgesproken. Of wat de rechter bepaald heeft. Als er niets is afgesproken of vastgesteld, dan geldt er geen termijn. Wel kan in bepaalde gevallen aan de rechter worden gevraagd de alimentatie te beëindigen.

Verlenging partneralimentatie

Komt u in problemen als de alimentatie stopt? Dan kunt u de rechter vragen de periode te verlengen. U kunt ook samen een kortere of langere periode afspreken. Dit moet u vastleggen in uw echtscheidingsconvenant of overeenkomst.

Stoppen partneralimentatie als situatie ex-partner verandert

Als u alimentatie betaalt, stopt u hiermee als uw ex-partner:

-zelf weer genoeg inkomsten heeft om van te leven;

-met een ander trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen;

-of overlijdt.

Alimentatie veranderen of stoppen via de rechter

Een wijziging of beëindiging van alimentatie via de rechter begint altijd met een verzoekschrift. Stokadvocatuur kan u hierbij behulpzaam zijn.

Hoeveel partneralimentatie krijg ik of moet ik betalen?

Heeft u of uw ex-partner na de scheiding niet genoeg inkomsten om van te leven?  Dan moet de ander bijdragen in de kosten. Dit heet partneralimentatie. U kunt samen afspraken maken. Dit gebeurt meestal in overleg met een mediator, de advocaat of notaris. Bent u het niet met elkaar eens? Dan stelt de rechter een bedrag vast.

Jaarlijkse verhoging (indexering)

De alimentatiebedragen worden jaarlijks aangepast volgens de loonstijgingen. Dit wordt de indexering van alimentatie genoemd. In november stelt de overheid een percentage vast. Daarmee veranderen de bedragen voor partneralimentatie op 1 januari van het nieuwe jaar.

Partneralimentatie bij aangifte inkomstenbelasting

Ontvangt u partneralimentatie van uw ex-partner? Dan moet u die partneralimentatie in uw aangifte inkomsten- belasting aangeven als inkomen.

Betaalt u partneralimentatie aan uw ex-partner? Dan mag u het bedrag dat u aan alimentatie betaalt in uw aangifte inkomstenbelasting aftrekken.

social

  

Stok Advocatuur logo
Stok Advocatuur