Welkom bij Stok Advocatuur

Diensten

Echtscheiding

Voor het regelen van een echtscheiding en de ontbinding van een geregistreerd partnerschap is altijd een advocaat nodig. Een geregistreerd partnerschap kan met onderling goedvinden, door een notaris of advocaat, zonder uitspraak van de rechtbank worden beëindigd.  

Als gekozen wordt voor één gezamenlijke advocaat (al dan niet via het traject  mediation / echtscheidingsbemiddeling) wordt meestal een convenant opgesteld. Dat is een overeenkomst tussen de echtgenoten, waarin alle afspraken die te maken hebben met de scheiding staan. Als er kinderen zijn is het verplicht om bij echtscheiding een ouderschapsplan op te stellen. 

Behalve over de echtscheiding kan de rechtbank ook over een aantal andere onderwerpen beslissingen nemen. Zolang ze maar voldoende te maken hebben met de echtscheiding. Onderwerpen die in een echtscheiding veelal aan de orde komen zijn.

Ouderlijk gezag

Tijdens het huwelijk heeft u samen het ouderlijk gezag over de kinderen. Dit betekent dat u samen voor de kinderen moet zorgen, aansprakelijk voor ze bent, verantwoordelijk voor ze bent en hoort bij te dragen in de kosten van hun opvoeding en verzorging. Ouders behouden ook na het huwelijk in beginsel samen het ouderlijk gezag over hun kinderen. Dit zou alleen anders zijn wanneer een van beiden aan de rechtbank zou vragen hem of haar alleen met het ouderlijk gezag te belasten omdat dit in het belang van de kinderen zou zijn. Een rechter zal een dergelijk verzoek alleen in zeer bijzondere situaties toewijzen. Uiteraard hebben beide ouders het recht om bij derden, zoals school en huisarts, informatie over de kinderen op te vragen.

Omgangsregeling 

Kinderen hebben na de echtscheiding recht op omgang met de ouder waar zij niet bij wonen. Deze ouder heeft ook recht op de omgang met de kinderen. Op welke wijze deze omgangsregeling plaats zal vinden kan in onderling overleg tussen de ouders worden bepaald. Er zijn geen regels die bepalen op welke wijze de omgangsregeling zal moeten plaatsvinden. Het hangt af van het belang van uw kinderen en uw eigen omstandigheden. Echter tegenwoordig is wel een zogenaamd ouderschapsplan noodzakelijk, waarin wel enkele regels spelen; zie hiervoor verder het desbetreffende punt hieronder.

Ouderschapsplan

Bij een echtscheidingsverzoek dient tegenwoordig een ouderschapsplan ingediend te worden, waarbij bovenstaande twee punten en het punt kinderalimentatie alsook aanvullende afspraken met betrekking tot de kinderen worden vastgelegd. De rechtbank beoordeelt dit plan op inhoudelijke en duidelijk uitgewerkte punten, bij gebreke waarvan het gehele verzoekschrift niet ontvankelijk kan worden verklaard. Stok Advocatuur kan u een checklist sturen zodat u een beeld heeft welke punten erin opgenomen dienen  te worden. Desgewenst kunt ook een (papieren) voorbeeld/model ontvangen. Het is de bedoeling dat u een dergelijk plan gezamenlijk met uw kinderen (als zij daar uiteraard de leeftijd voor hebben) opstelt. Uiteraard kan een dergelijk plan ook bij Stok Advocatuur besproken en opgesteld worden.

Kinderalimentatie

Als ouders bent u beiden verplicht om bij te dragen in de kosten van de opvoeding en verzorging van de kinderen tot zij 18 jaar zijn en - wanneer de kinderen daarna nog op school zitten of studeren - tot zij 21 jaar zijn. Nadat uw kinderen de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt bestaat er in de Wet geen verplichting meer om in de kosten bij te dragen. Wanneer dan een bijdrage wordt betaald gebeurt dit op vrijwillige basis.

Partneralimentatie

Na de echtscheiding bestaat in beginsel voor beide partners de verplichting om bij te dragen in de kosten van levensonderhoud van de ander. Deze verplichting geldt wanneer uit het huwelijk kinderen zijn geboren gedurende een periode van twaalf jaar na de inschrijving van de echtscheiding. Zijn uit het huwelijk geen kinderen geboren dan geldt de verplichting voor een periode van twaalf jaar wanneer u langer dan vijf jaar gehuwd bent geweest. Wanneer u korter dan vijf jaar gehuwd bent geweest geldt de verplichting voor een periode gelijk aan de duur van het huwelijk.

Gedurende de looptijd van de alimentatie bestaat de mogelijkheid bij een wijziging van omstandigheden de hoogte van de alimentatie aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden.

Of u recht heeft op alimentatie of alimentatie dient te betalen hangt af van ieders behoefte en draagkracht. Draagkracht betekent, dat beoordeeld dient te worden of één va u beiden na aftrek van zijn of haar eigen kosten voor levensonderhoud  in staat moet worden geacht een bijdrage te betalen in de kosten van levensonderhoud van de ander.  Behoefte betekent, dat beoordeeld dient te worden of de ander behoefte heeft aan een (aanvullende) bijdrage in de kostend van zijn of haar levensonderhoud. Bij bepaling van de behoefte speelt een rol of degene die behoefte heeft in staat is in zijn/haar eigen levensonderhoud te voorzien. Hoe groot de behoefte is hangt af van de welstand die u tijdens het huwelijk gewend bent geweest. Om te bepalen hoe hoog de draagkracht en de behoefte zijn maken advocaten en rechters een berekening op basis van Tremanormen. Dit zijn normen die door de rechterlijke macht zijn vastgesteld.

Wanneer u onderling geen overeenstemming kunt bereiken over de hoogte van de alimentatie zal de advocaat of rechter doorgaans een dergelijke berekening maken. Stok Advocatuur kan een dergelijke berekening voor u maken. Voor het maken van een berekening volgens de Tremanormen zijn in ieder geval de volgende stukken nodig:  3 meest recente salarisspecificaties,  meest recente jaaropgave,  overzicht van alle maandelijkse lasten (met bewijsstukken),  aangifte inkomstenbelasting afgelopen jaar.

Pensioenverevening

Op grond van de Wet Verevening Pensioenrechten heeft u beiden na de echtscheiding recht op de helft van het door de ander tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen. Dit pensioen kan op een aantal manieren worden verdeeld. De meest gebruikelijke manier is, dat de pensioenmaatschappij van de advocaat bericht krijgt dat de echtscheiding is uitgesproken. De pensioenmaatschappij zal dan op het moment dat zij het pensioen gaat uitkeren aan degene die het pensioen heeft opgebouwd automatisch het aandeel van de ander aan die ander gaan uitkeren.

De tweede  mogelijkheid om het pensioen te verdelen is de zogenaamde conversie.

Conversie betekent, dat van het aandeel van het pensioen van de ander voor degene die het pensioen niet heeft opgebouwd een geheel eigen pensioen wordt gekocht. Voor deze conversie is toestemming van de pensioenmaatschappij vereist. Vaak wordt door de pensioenmaatschappij als eis gesteld, dat partijen een medische keuring ondergaan.

Derde mogelijkheid van verdeling is afkoop van het pensioen.

U kunt nagaan hoe hoog de waarde is van het aandeel in het pensioen van de ander en dit bedrag contant uitbetalen. Over dit bedrag zal dan overigens door de ontvanger wel belasting moeten worden betaald.

U kunt er overigens ook voor kiezen om van pensioenverevening af te zien.

Boedelscheiding

in bewerking

Echtelijke woning

in bewerking

De procedure

Een echtscheidingsprocedure verloopt volgens een vaste volgorde: verzoekschrift, verweerschrift, mondelinge behandeling en schriftelijke uitspraak. Als er veel te beslissen valt of er nog informatie moet worden aangeleverd, deelt de rechtbank de onderwerpen op en schuift één of meer onderwerpen door naar een volgende zitting.

ls er één gezamenlijke advocaat wordt genomen dient de advocaat een gezamenlijk verzoekschrift in bij de rechtbank, waarna de rechtbank schriftelijk uitspraak doet. Verschijnen bij de rechter is niet nodig.

social

  

Stok Advocatuur logo
Stok Advocatuur