Welkom bij Stok Advocatuur

Privacyverklaring

Privacyverklaring Tekst

Download versie: Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Stok Advocatuur, gevestigd aan de Martinus Nijhofflaan 484, 2624 MH te Delft, KvK nummer: 27367763. Deze privacyverklaring geeft informatie over en is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze cliënten, potentiële cliënten en andere personen die onze website bezoeken of contact met ons hebben.

Grondslagen van verwerking persoonsgegevens

Stok Advocatuur verwerkt uw gewone en, voor zover relevant voor uw dossier, ook bijzondere persoonsgegevens, e.e.a. naar de wettelijke grondslagen van de AVG/GDPR (EU) 2016/679.

Op basis van deze wet kan Stok Advocatuur een beroep doen op  onderstaande grondslagen:

  • Toestemming van de betrokken persoon (consulten, opdrachten overeenkomsten)
  • Noodzaak voor het uitvoeren van een opdracht of overeenkomst
  • Noodzakelijk voor het nakomen van wettelijke verplichtingen
  • Behartigen van gerechtvaardigde belangen van cliënten

Doelen van verwerking persoonsgegevens

  • dossiervorming, noodzakelijk voor het verlenen van juridische diensten, ten uitvoering van opdrachten en overeenkomsten en het voeren van gerechtelijke procedures
  • advisering, bemiddeling en verwijzing
  • administratieve handelingen, zoals contact en facturering
  • website analyse (cookies, zie aldaar)

Stok Advocatuur verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn om de opdracht of overeenkomst te kunnen nakomen. Deze gegevens worden verzameld in uhetdossier en in de database. De database van Stok Advocatuur is goed beveiligd volgens Europese normen.

Met uw verzoek om belangenbehartiging door Stok Advocatuur en/of het tekenen van een overeenkomst geeft u toestemming om de door u verstrekte persoonsgegevens te gebruiken voor verwerking. Zonder deze verwerking kunnen wij u niet van dienst zijn.

Bij het bezoeken van onze website zullen geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt (cookies, zie aldaar).

Verstrekken van persoonsgegevens

Stok Advocatuur gebruikt de persoonsgegevens die u heeft verstrekt in het kader van een (mediation)opdracht om het (mediation)dossier te behandelen. Tevens verzamelt Stok Advocatuur informatie over u via derden, alsmede gegevens die indirect relevant kunnen zijn voor uw zaak.

Het kan zijn dat er gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden .

U geeft deze toestemming door de mediationovereenkomst te tekenen, ofwel de opdrachtbevestiging te accepteren. 

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek tot juridische bijstand de juiste persoonsgegevens bezitten en eventueel aan derden verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een pasfoto en BSN-nummer.

Stok Advocatuur neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Een beperkt deel van persoonsgegevens kan verstrekt worden door of aan derden; dit uitsluitend voor doeleinden die nodig zijn om uw belangen altijd optimaal te kunnen behartigen ofwel die van rechtswege noodzakelijk zijn daarvoor.

Aan de samenwerking met “derden” waar Stok Advocatuur gebruik van maakt om haar diensten te kunnen leveren liggen de nodige (verwerkings)overeenkomsten ten grondslag.

Stok Advocatuur deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of derden die in opdracht van Stok Advocatuur werkzaam zijn, zoals een IT-leverancier, een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, alsook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Stok Advocatuurpersoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Bewaren gegevens

Stok Advocatuur bewaart uw gegevens zolang nodig is voor de dienstverlening en daarna volgens wettelijke termijnen van bewaarplicht in het archief.

Bij een sollicitatie worden persoonsgegevens bewaard zolang nodig voor de sollicitatieprocedure.

Indien er geen relatie tot stand komt, worden uw gegevens verwijderd of wordt aan u toestemming gevraagd om uw gegevens langer te mogen bewaren.

Gegevensbeveiliging

Stok Advocatuur maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens; op kantoor is dit neergelegd in een protocol voor de medewerkers.

De website van Stok Advocatuur www.stokadvocatuur.nl. is beveiligd door een SSL-beveiligingscertificaat; het beheer van de website is in handen van een Nederlands internetbedrijf, met naar Europese normen beveiligde servers.

Social Media Buttons

Stok Advocatuur heeft een aantal social media buttons op haar website staan. Dit om het zo gemakkelijk mogelijk te maken om berichten te delen. De social mediakanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US privacy Shield. Wij maken gebruik van Facebook en Twitter.

Cookies

Stok Advocatuur maakt gebruik op haar website van twee soorten cookies:

Functionele cookies : Het voornaamste doel van deze cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld.

Analytische cookies :  Stok Advocatuur maakt gebruik van analytische cookies (via Google Analytics). Door middel van deze cookies krijgt Stok Advocatuur inzicht in het gebruik van onze website. De informatie die hiermee verkregen wordt, analyseert Google voor Stok Advocatuur. De privacy van de bezoeker blijft met deze analytische cookies gewaarborgd. Met deze data kunnen wij onze website optimaliseren, waardoor wij de gebruikerservaring voor u als bezoeker kunnen verbeteren. Google is een Amerikaans bedrijf, die haar gegevens op Amerikaanse servers opslaat. Google voldoet hiermee aan de EU-US Privacy Shield Principles.

Bij Stok Advocatuur worden cookies automatisch geaccepteerd, maar u kunt de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Links naar andere websites

De internetpagina’s van de website van Stok Advocatuur bevatten links naar andere websites. Stok Advocatuur is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder Stok Advocatuur vallen. In die situaties geldt de privacyverklaring van de betreffende website.

Meldplicht datalekken

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens (hack).

Stok Advocatuur zal in geval van een datalek, dit direct melden aan het verantwoordelijke internetbureau, dat dit verder volgens de VGA meldt aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Alle betrokkenen zullen geïnformeerd worden over het datalek en eventuele risico’s zullen met spoed in kaart worden gebracht.

Recht op inzage, rectificatie, verwijdering etc

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via info@stokadvocatuur.nl

Na ontvangst van uw verzoek wordt deze getoetst naar de wettelijke standaarden, alsmede aan de geheimhoudingsplicht van advocaten. Afhankelijk van de uitkomst daarvan wordt uw verzoek gehonoreerd dan wel geweigerd. In dat laatste geval wordt aan u uitgelegd wat de reden daarvoor is.

Klachten

Indien u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens kunt u dit in eerste instantie aan Stok Advocatuur kenbaar maken via info@stokadvocatuur.nl

Uiteraard kunt u uw klacht ook richten aan: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijzigingen

Stok Advocatuur behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, bijvoorbeeld vanwege nieuwe wettelijke ontwikkelingen of onlinediensten.

De meest recente privacyverklaring kunt u vinden in de footer van onze website: www.stokadvocatuur.nl

Delft, 24 mei 2018

Stok Advocatuur logo
Stok Advocatuur
social

  

Stok Advocatuur logo
Stok Advocatuur